…hogy megismerjük Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét

„Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több, Isten vagyok, és nincs hozzám hasonló.” (Ésaiás próféta könyve 46,9)

A mennyben Isten „minden mindenben”: ott a szentség uralkodik, és az Istennel való összhangot semmi sem rontja meg. Ha igazán a menny felé haladunk, akkor a menny lelkülete uralkodik a szívünkben már most is. De ha nem találunk örömet abban, hogy a mennyeiekről gondolkodunk, ha nem érdekel bennünket Isten megismerése, ha nem szemléljük örömmel Krisztus jellemét, és nem vágyódunk a megszentelődésre, akkor nem remélhetjük, hogy a mennybe jutunk. A keresztény előtt mindig ott a magasztos cél: a tökéletes alkalmazkodás Isten akaratához. Szeret beszélni Istenről, Jézusról, az áldás és tisztaság otthonáról, amelyet Isten készített az Őt szeretőknek. Amikor a hívő keresztény Isten áldott ígéretéből merít erőt, ebből táplálkozik, ezt az apostol úgy ábrázolja, mint az eljövendő világ erőinek megízlelését (Zsidókhoz írt levél 6,5).

Meg kell ismernünk Isten Krisztusban megnyilatkozó szeretetét. Ez az ismeret formálja át a jellemünket. Befogadása újjáteremti az emberi lelket Isten képmására, s egész lényünknek isteni erőt ad.

Pál apostol így szól: „Meghajtom térdemet a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben! Hogy lakozzék Krisztus hit által a szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága Isten jóvoltának, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy beteljesedjetek az Isten egész teljességéig.” (Eféz 3,14–19)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video