Az elsõ advent üzenete

„Minekutána pedig János tömlöczbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangyéliomát, és mondván: Bételt az idõ, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higgyetek az evangyéliomban.” (Mk 1:14-15)

Amikor Jézus Galileában járt-kelt, tanított és gyógyított, a városokból és falvakból tömegek sereglettek köré. Sokan jöttek még Júdeából és a szomszédos tartományokból is. Jézus gyakran kénytelen volt elrejtõzni az emberek elöl. A lelkesedés olyan magasra csapott, hogy óvintézkedéseket kellett tennie, nehogy a római hatóságok zendüléstõl kezdjenek tartani. Sosem volt még a világon ehhez hasonló idõszak. A Menny leszállt az emberekhez. Éhezõ és szomjúhozó emberek, akik régóta várták Izráel szabadítását, most az irgalmas Megváltó kegyelmének lakomáján vehettek részt…

Az evangéliumi üzenet, amelyet maga a Megváltó hozott, a próféciákon alapult. Az “idõ”, amelyrõl azt mondja, betölt, a Gábriel arkangyal által Dánielnek megadott idõszakot jelenti… „Tudd meg azért, és vedd eszedbe: a Jeruzsálem újraépíttetése felöl való szózat keletkezésétõl a Messiás fejedelemig hét hét és hatvankét hét van” (Dán 9:25), hatvankilenc hét, vagyis négyszáznyolcvanhárom év. A Jeruzsálem helyreállítására és újjáépítésére vonatkozó parancsot Artaxerxes Longimanus rendelete véglegesítette (lásd Ezsd 6:14; 7:1.9); ez Kr. e. 457 õszén lépett hatályba. Ettõl az idõtõl számítva négyszáznyolcvanhárom év Kr. u. 27 õszéig tart. A prófécia szerint ennek az idõszaknak a Messiásig, a felkentig kell tartania. Kr. u. 27-ben Jézust a keresztségekor felkente a Szentlélek, s ezután hamarosan elkezdõdött a szolgálata. Ekkor hirdette az üzenetet: „Bétölt az idö” (Mk 1: 15). 

Krisztus eljövetelének ideje, felkenetése a Szentlélek által, halála, az evangélium hirdetése a pogányoknak, mindez pontosan meg volt írva… „A Krisztusnak õbennük levõ Lelke […] eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseirõl és az azok után való dicsõségrõl” (1 Pét 1: 11). Amiképpen Krisztus elsõ adventjének üzenete bejelentette a kegyelem országát, úgy jelenti be második adventjének üzenete az Ö dicsõséges országát.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor