Magyar Nyelven

Az együttérzés példája

„Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott maga körül, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket.” (Mt 14:14)Nézzétek Krisztus életét, együttérzését, alázatosságát, szeretetét és kifejezhetetlen gyengédségét. Követnetek kell példaadását. Isten életet és gazdag áldásokat adott nektek, hogy élvezzétek azokat, cserébe pedig szolgálatot,...

Példánk a mások iránti szeretetben

„Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként.” (Ef 5:1-2)Követnünk kell Istent, mint szeretett gyermekek, engedelmeskedni minden kívánalmának és szeretetben járni, amint...

Krisztus nem avatkozott a hatalmasok dolgaiba

„Jézus így válaszolt: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.” (Jn 18:36)Ma a vallásos...

Krisztust félreértették és gyakran magára maradt

„A borsajtót egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem.” (Ézs 63:3)Micsoda támaszt talált volna földi rokonaiban Jézus, ha hisznek Őbenne mint mennyei küldöttben, és együttműködnek Vele Isten munkájának végzésében! Hitetlenségük árnyékot vetett Jézus földi életére. Ez is...

Amikor gyalázták, Ő viszont nem gyalázott

„Amikor szidták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem ráhagyta az igazságosan ítélőre.” (1Pt 2:23)Milyen gyakran érezzük, hogy igazságtalanul bánnak velünk, hogy valótlan dolgokat állítanak rólunk és hogy hamis megvilágításba helyeznek minket mások előtt! Amikor ilyen próba...

Tegyük magunkévá Krisztus elveit!

„Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek.” (Jn 13:15)Korunkban szomorúan látjuk, hogy a gyermekek és fiatalok túl nagyra értékelik magukat ahhoz, hogy alárendeljék magukat a szülői irányításnak…Azt gondolják, hogy a szülői tekintélynek való behódolás...

Az önuralom értéke

„Kínozták, és ő megalázta magát, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, ő sem nyitotta ki száját.” (Ézs 53:7)Felnőtt egy önuralom nélküli generáció; nem zabolázták meg...

Győzelem az étvágy felett

„Ekkor a kísértő odament hozzá, és azt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő pedig ezt felelte: Meg van írva: nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Mt...

A testi fejlődésben is példa számunkra

„A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, teljesedve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta.” (Lk 2:40)Jézus fizikai állapota, csakúgy mint szellemi fejlődése ezekkel a szavakkal tárul elénk: „A gyermek pedig növekedett” és „erősödött lélekben”. Gyermek-és ifjúkorban komoly figyelmet kell...

Bemutatván Isten atyai tulajdonságait

„Amilyen könyörülő az apa a fiaihoz, olyan könyörülő az ÚR az őt félők iránt.” (Zsolt 103:13)Minden kegyelmes cselekedettel, melyet véghezvitt, Jézus azon volt, hogy Isten jóvoltának és atyai tulajdonságainak bemutatásával hasson az emberekre. Minden tanításával arra törekedett, hogy megtanítsa...