Magyar Nyelven

Lelki élet

„Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.” (Jn 6:35)Isten szól hozzánk Igéjében is. Abban még világosabban nyilatkozik meg jelleme, hozzánk...

Hogy megtudja a világ

„Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok.” (Ésa 43:12)Az élő keresztény élő bizonyságtételt hordoz. Ha lépésről lépésre követed Jézust, akkor mindig lesz valami időszerű mondanivalód a vezetéséről. Elmondhatod, hogyan tetted próbára az ígéretét,...

Az otthon légköre

„Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házad népe!” (Apcsel 16:31)Missziómunkát kell végeznünk az otthonunkban. Itt kell Krisztus hitvallóinak bemutatniuk, hogy mit tett értük a kegyelem Istene. A Krisztusban igazán hívő személyt isteni befolyás...

Eltökéltség

„Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak tiköztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről” (1Kor 2:2)Bár sokakat vonz Krisztus szépsége és a Menny dicsősége, sokan mégis visszariadnak a feltételektől, pedig csak ezek által lehet a mienk mindkettő… Az akaratukról,...

Időre van szükség

„Én, az Úr, őrizem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt.” (Ésa 27:3)Az emberek értelme nem egy pillanat alatt süllyed le a tisztaságból és szentségből a romlottságba, erkölcstelenségbe és a bűnözésbe. Időbe telik az...

Szívbeli megújulás

„Újuljatok meg pedig a ti elméteknek lelke szerint, és öltözzétek fel amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” (Ef 4:23–24)Krisztus volt a leghűségesebb. Soha senki sem gyűlölte úgy a bűnt, és nem ítélte el oly...

Csodálatos átalakulás

„Látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.” (1Kor 4:9)Az Úr Jézus vizsgálatokat végez az emberek szívén, irgalmának és kegyelme gazdagságának szemléltetése által. Olyan csodálatos változásokat munkál, hogy Sátán minden diadalmas dicsekvése ellenére, és összes szövetségesével együtt, bevehetetlen, legyőzhetetlen...

Csoda

„Velük együtt bizonyságot tévén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az ő akarata szerint.” (Zsid 2:4)Krisztus nem művelt csodát a farizeusok követelésére. Nem tett csodát a pusztában sem Sátán hízelkedése után....

Az késői eső

Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nekik, kinek-kinek füvet a mezőn. (Zak 10:1)A korai és a késői eső jelképe alatt, amely a keleti földeken a magvetés és az aratás...

Kérjetek

„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” (Lk 11:13)Urunk kegyelemben gazdag és hatalmas erejű Isten, aki kegyelmesen adja ezeket az ajándékokat...