Magyar Nyelven

A hit az életemben

„…minden lehetséges a hívőnek.” (Márk evangéliuma 9,23)A hit összekapcsol bennünket a mennyel, és erőt ad a sötétség hatalmasságai ellen vívott küzdelemhez. Istenünk Jézus Krisztus által gondoskodott arról, hogy minden gonosz jellemvonásunkat megzabolázhassuk, és ellenálljunk a legerősebb kísértéseknek is. (Ministry...

Hit az én életemben

„Kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél ide s tova hány.” (Jakab levele 1,6)Kiváltságunk és kötelességünk, hogy világosságot nyerjünk a mennyből, mert csak így vehetjük észre Sátán tőreit, és nyerhetünk erőt,...

Megszentelődés az én életemben

„Adjad, fiam, a szívedet nékem, és szemeid az én útjaimat megőrizzék.” (Példabeszédek könyve 23,26)ékem.” Ő látja a te hiányosságaidat is. Tudja, hogy lelked beteg a bűn miatt, ezért azt szeretné mondani neked, hogy bűneid bocsánatot nyertek. A nagy Orvosnak...

Az én odaszentelődésem ma

„Kérlek azért titeket, atyámfiai, Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” (Római levél 12,1)Isten arra kér bennünket, hogy teljes szívvel szenteljük oda magunkat az Ő szolgálatára, mások...

Istent imádó élet

„Az igazság útján élet van, és annak ösvényén nincs halál.” (Példabeszédek 12,28)Egy kedvezőnek ígérkező új esztendő üres lapjai most nyílnak meg előtted. A jelentést készítő angyal készen áll az írásra. A te tetteid határozzák meg, mit fog írni. Jövendő...

Ábrahám oltárt épített bárhova ment

„Megjelent az Úr Ábrahámnak, és így szólt hozzá: A te magodnak adom ezt a földet. És Ábrahám oltárt épített az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan azután a hegység felé ment, Bétheltől keletre, és felütötte sátorát (…), ott oltárt épített...

Timoteus élete – az otthoni vallásos nevelés gyümölcse.

„Maradj meg azokban, amiket tanultál és amiket reád bíztak, tudván, kitől tanultad, mivel gyermekségedtől fogva ismered a szent Írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Jézus Krisztusban való hit által.” (Timótheushoz írt II. levél 3,14–15)Akik Krisztus nevét vallják,...

Istent imádd és légy békességben!

„Minden gyermeked az Úr tanítványa lesz, és nagy lesz gyermekeid békessége.” (Ésaiás könyve 54,13)A legkomolyabban kell hangsúlyoznom az otthoni vallásosság szükségességét. A család tagjai mindig legyenek figyelmesek és kedvesek egymás iránt. Reggel és este együtt emeljék fel szívüket Istenhez,...

Valljátok meg bűneiteket egymásnak!

„Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jakab levele 5,16)A legkomolyabban kell hangsúlyoznom az otthoni vallásosság szükségességét. A család tagjai mindig legyenek figyelmesek és kedvesek egymás iránt. Reggel és este...

Hajoljunk meg Isten előtt!

„Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” (Jakab levele 4,10)Minden otthonnak az imádkozás házának kellene lennie, mert hitetlenség és kételkedés uralkodik a világon. A gonoszság megsokasodott. Romlottság jellemzi az emberek életét, és az Isten elleni lázadás folyamatos....