Magyar Nyelven

Szemlélés által változunk el

„Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.” 2Kor 3:18A szentségtelen élet átalakulása megszentelt életre, állandó folyamat. Isten napról napra munkálkodik a hívő megszentelődésén; az embernek azonban vele...

Megtisztított szívek

„És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Ő is tiszta.” 1Jn 3:3Az embernek kötelessége a tükörbe tekinteni, vagyis Isten törvényébe, amelyben felismerheti saját jellemhibáit. Észre kell vennie bűnösségét, és a Bárány vérében meg kell...

Növekvő befolyás

„Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván, egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.” (Tit 2:7–8)Krisztus életének széles, a végtelenséget is átfogó befolyása volt, amely összekapcsolta Istennel és...

Tökéletesség? Most?

„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5:48)Amikor Isten odaadta Fiát a világnak, lehetővé tette az emberek számára, hogy tökéletesek legyenek, és lényük minden képességét Isten dicsőségére használják. Krisztusban odaadta nekik kegyelmének gazdagságát és akaratának...

Isten jelleme

„Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.” (2Móz 34:6)Minden engedelmeskedni kész ember számára ott ragyog a múlt és a jelen jövőbe is kiható világossága, amint azt Isten Igéje kinyilatkoztatta. Ennek a...

Lelki élet

„Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.” (Jn 6:35)Isten szól hozzánk Igéjében is. Abban még világosabban nyilatkozik meg jelleme, hozzánk...

Hogy megtudja a világ

„Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok.” (Ésa 43:12)Az élő keresztény élő bizonyságtételt hordoz. Ha lépésről lépésre követed Jézust, akkor mindig lesz valami időszerű mondanivalód a vezetéséről. Elmondhatod, hogyan tetted próbára az ígéretét,...

Az otthon légköre

„Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házad népe!” (Apcsel 16:31)Missziómunkát kell végeznünk az otthonunkban. Itt kell Krisztus hitvallóinak bemutatniuk, hogy mit tett értük a kegyelem Istene. A Krisztusban igazán hívő személyt isteni befolyás...

Eltökéltség

„Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak tiköztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről” (1Kor 2:2)Bár sokakat vonz Krisztus szépsége és a Menny dicsősége, sokan mégis visszariadnak a feltételektől, pedig csak ezek által lehet a mienk mindkettő… Az akaratukról,...

Időre van szükség

„Én, az Úr, őrizem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt.” (Ésa 27:3)Az emberek értelme nem egy pillanat alatt süllyed le a tisztaságból és szentségből a romlottságba, erkölcstelenségbe és a bűnözésbe. Időbe telik az...