Magyar Nyelven

  Krisztus vére által érvényesítve

  „Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.” (1Kor 11:26)Krisztus az emberért hozott nagy áldozatának emlékezetét hagyta egyházára, amikor az úrvacsora szent intézményét a húsvét helyett elrendelte. „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”...

  Szövetségi áldások

  „Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek” (Lk 6:38)Isten megáldja az ember keze munkáját, hogy az ember visszaadhassa neki az Ő részét....

  Közös megegyezés

  „Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útjain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának; az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon...

  Teljes szívvel

  „E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél; tartsd meg azért, és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!” (5Móz 26:16)Az ősi időkben az Isten és népe között megkötött szövetség...

  Krisztusi élet

  „Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.” (1Jn 2:6)Az evangéliumot nemcsak elméletként, hanem eleven erőként kell közvetíteni, mint ami megváltoztatja az ember életét. Isten azt kívánja, hogy kegyelmének elfogadói tanúi legyenek az Ő...

  Szentség

  „Nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten.” (1Thessz 4:7)Az élet Isten ajándéka. Azért kaptuk, hogy az Ő szolgálatában használjuk. Isten akarata, hogy gondoskodjunk a testünkről, és értékeljük működését. Éppúgy rendelkezünk testi, mint szellemi adottságokkal. Vágyunk és indítékunk a...

  Jellemfejlesztés

  „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” (1Pét 2:9)Az Isten törvényeinek való engedelmesség olyan szép jellemet fejleszt ki az...

  Szeretet Isten és az embertársak iránt

  „Jézus... monda... Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből! Ez az első és nagy parancsolat. A második... C122hasonlatos ehhez. Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (Mt 22:37–39)A kegyelem egész működése a szeretet, az önmegtagadás és...

  Az evangélium és a törvény

  „Mit is tehát? Vétkezzünk-é, mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen” Róm 6:15Sátán elmélete szerint Krisztus halála által a kegyelem felváltotta a törvény szerepét. Jézus halála azonban a legkevésbé sem változtatta meg vagy hatálytalanította a tízparancsolat...

  A keresztség szerepe

  „Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk” Róm 6:4Krisztus a keresztséget tette a lelki országába való belépés feltételévé. Ennek a határozott...