Magyar Nyelven

A tisztelet kegyelmi ajándék

„Igen rettenetes Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak.” (89. zsoltár 8)A tisztelet kegyelmi ajándék, amelyet gondosan kell őriznünk a szívünkben. Isten iránti valódi tiszteletre az Ő végtelen nagyságának és jelenlétének érzete késztet. A láthatatlan...

Isten tíz parancsa minden jó törvény alapja

„Mindenkit tiszteljetek, szeressétek a testvériséget, féljétek Istent! Tiszteljétek a királyt! Szolgák, engedelmeskedjetek gazdáitoknak, nemcsak a jóknak és kíméleteseknek, hanem a szívteleneknek is.” (Péter apostol I. levele 2,17–18)Az apostol világosan elénk tárja, milyen magatartást tanúsítsanak a hívők a polgári hatóságok...

nnyítsük meg az idősek útját!

„Az ősz ember előtt állj fel, és a vén ember orcáját becsüld meg, és féld a te Istenedet.” (Mózes III. könyve 19,32)Vannak olyan kötelességeink, szolgálataink, amelyeket ha megtagadunk, nem tarthatjuk meg Isten parancsolatait. Aki csak magának él, csak magára...

A nevelés legjobb módja

„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád neked.” (Mózes II. könyve 20,12)A nevelés legjobb módja, ha a gyerekek azt látják, hogy az apa tapintatos és figyelmes az anyával...

Naponta helyetebítve a hibáinkat és a tévedéseinket

„De akik az Urat várják, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem fáradnak el, járnak, és nem lankadnak meg.” (Ésaiás könyve 40,31)Csodálatos lehetőségek állnak a fiatalok előtt, ha megragadják Isten Igéjének ígéreteit. Emberi elme alig képes...

Isten gyermekeinek közössége

„Íme, milyen gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben, együtt lakoznak!” (133. zsoltár 1)A keresztény egység nagy erő. Hatalmas módon nyilvánítja ki, hogy akik ilyen közösségben élnek, Isten gyermekei. Ellenállhatatlan hatást gyakorol a világra, hogy az ember a saját természetében részesévé...

Lakozzék Krisztus a szívünkben!

„Jézus ezt mondta nekik: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és...

Isten ígéretei

„Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánság által van a világon.” (Péter apostol II. levele 1,4)Isten könyvének minden ígérete bátorítás számunkra, hogy isteni természet részeseivé...

Isten éneke

„A magasságos egek szentjei átveszik az országot, és bírni fogják azt örökké és örökkön örökké.” (Dániel próféta könyve 7,18)Isten azokat viszi be a mennybe, akik Jézus Krisztus kegyelme által megszentelődtek, és Krisztust mutatják be. Ha Megváltónk szeretete él a...

Az igazság ruhája

„És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei.” (Jelenések könyve 19,8)A menyegzői ruha (…) Krisztus követőinek tiszta jellemét ábrázolja. Az egyház abban a kiváltságban részesült, hogy „felöltözzék tiszta és...