Solia proclamată de Biserica Rămășiței

Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului. (Apocalipsa 14:6)

Urmărește ediția video aici.

Capitolul al paisprezecelea din Apocalipsa schițează lucrarea pe care trebuie să o facă poporul lui Dumnezeu chiar înainte de a doua venire a Mântuitorului nostru. Sunt prezentate aici trei solii care trebuie să ajungă la toți locuitorii pământului.

Ioan scrie despre un înger pe care l-a văzut zburând „prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod… Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: „A căzut, a căzut Babilonul”… Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu…”

Acești trei îngeri reprezintă poporul care acceptă lumina soliilor lui Dumnezeu și pornesc ca trimiși ai Săi pentru a face să răsune avertizarea de-a lungul și de-a latul pământului. Domnul Hristos a spus despre urmașii Săi: „Voi sunteți lumina lumii.” Tuturor sufletelor care Îl acceptă pe Domnul Isus, crucea calvarului le spune: „Aveți în vedere valoarea unui suflet. «Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.»” Nimic care ar putea să împiedice această lucrare nu trebuie îngăduit. Căci aceasta este cea mai importantă lucrare pentru acest timp și trebuie considerată la fel de plină de consecințe ca și veșnicia. (…)

În aceste vremuri, Dumnezeu Şi-a chemat biserica, așa cum l-a chemat în vechime pe Israel, să fie ca o lumină pe pământ. Prin securea puternică a adevărului – solia primului, a celui de-al doilea și a celui de-al treilea înger – El a separat un popor de biserici și de lume pentru a-l apropia cu sfințenie de Sine. El l-a făcut pe acesta depozitarul Legii Sale și i-a încredințat marile adevăruri profetice pentru acest timp. Ca și sfintele precepte încredințate vechiului Israel, există și acum o încredințare sacră ce trebuie transmisă lumii. (…)

Atunci când va izbucni acest conflict, creștinătatea se va împărți în două mari clase – cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și cei care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul său… Profetul de pe Patmos îi vede pe „cei ce au obținut biruința asupra fiarei… având harpele lui Dumnezeu” și cântând „cântarea lui Moise, slujitorul Domnului, și cântarea Mielului”. – Signs of the Times, 25 ianuarie 1910

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video