365 repere

Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Eben-Ezer

Duhul Sfânt

Îngerii răi

Satana

Aleasa Doamnă

Nicolaiții

Iacov

Dima

Onisim

Filimon

Tit

Iane și Iambre

Lois

Eunice

Agripa și Berenice

Felix

Eutih

Dimitrie

Apolo

Apolo

Sosten

Dionisie Areopagitul

Dionisie Areopagitul

Temnicerul din Filipi

Martori pentru Dumnezeu

Aquila și Priscila

Sila

Timotei

Evodia și Sintichia

Iason

Lidia

Corneliu

Tabita

Filip și Etiopianul

Luca

Marcu

Apostolul Pavel

Gamaliel

Anania și Safira

Cleopa

Cei doi spre Emaus

Iosif din Arimateea

Sutașul roman

Simon din Cirene

Soția lui Pilat

Claudia Procula

Pilat din Pont

Caiafa

Ana, Marele Preot

Baraba

Malhu

Grecii

Lazăr

Zacheu

Vameșul și fariseul

Samariteanul milos

Fratele cel mare

Fecioarele înțelepte

Cele zece fecioare

Văduva stăruitoare

Orbul din naștere

Femeia gârbovă

Slăbănogul de la Betesda

Un lucru necesar

Femeia canaanită

Văduva cu doi bănuți

Văduva săracă

Bartimeu

Cei patru

Iair și fiica lui

Frații lui Isus

Irod Antipa

Sutașul roman

Soacra lui Petru

Samariteanca

Nicodim

Natanael

Toma – fratele meu!

Andrei

Petru

Matei

Ucenicii Domnului Isus

Glasul

Irod cel Mare

Ana

Simeon

Simeon

Înțelepții din Răsărit

Păstorii din Betleem

Iosif, soțul Mariei

Elisabeta

Isus Hristos

Maleahi

Zaharia, prorocul

Țefania

Habacuc

Naum

Profetul Mica

Iona

Amos

Amos

Ioel

Osea

Dușmanii lui Daniel

Belșațar

Prietenii lui Daniel

Îngerul Gabriel

Daniel

Ebed-Melec

Baruc

Elihu

Bildad

Iov

Haman

Mardoheu

Estera

Ahașveroș

Tobia și Sanbalat

Neemia

Darius

Hagai

Zorobabel

Ezra

Cirus eliberatorul

Ezechiel

Zedechia

Ioiachim

Șafan

Hulda

Hilchia

Iosia

Manase

Ieremia

Isaia

Rabșache

Sanherib

Ezechia

Samaritenii

Ahaz

Pecah

Manahem

Azaria

Ioas

Iehu

Hazael

Cei patru leproși

Sunamita

Roaba lui Naaman

Naaman

Ghehazi

Văduva datoare

Fiii prorocilor

Ahazia

Iosafat

Nabot

Ben-Hadad

Elisei

Mica

Obadia

Ilie

Prorocii lui Baal

Ahab

Izabela

Omri

Zimri

Ela

Baeșa

Asa

Nevasta lui Ieroboam

Falsul proroc

Ieroboam

Ahia

Femeile străine

Sulamita

Solomon

Benaia

Benaia

Adonia

Vitejii lui David

Amasa

Cuși

Cuși

Șimei

Țiba

Țadoc

Itai

Femeia din Tecoa

Mefiboșet

Absalom

Natan

Natan

Urie Hetitul

Bat-șeba

Mefiboșet

Asael

Iș Boșet

Fiul unui străin

Achiș

Saul

Abner

Ioab

Abigail

Nabal

Abiatar

Doeg Edomitul

Achiș

Preotul Ahimelec

Goliat

Ionatan

Ionatan

David

Asaf

David

Isai, Betleemitul

Samuel

Hofni și Fineas

Eli, așteptătorul

Ana

Elcana

Orpa

Boaz

Rut

Naomi

Daniții

Mica

Dalila

Triumf sau eșec

Părinții lui Samson

Fiica lui Iefta

Iefta

Pilda lui Iotam

Ghedeon

Iael

Sisera

Barac

Debora

Șamgar

Eglon

Ehud

Adoni-Bezec

Iaebeț

Gabaoniții

Acan

Balaam

Balac

Datan și Abiram

Fiii lui Core

Iosua

Învins sau biruitor?

Iosua

Eleazar și Itamar

Nadab și Abihu

Hur

Sefora

Ietro

Aaron

Moise

Fata faraonului

Maria, sora lui Moise

Iochebed

Șifra și Pua

Faraon

Pitarul faraonului

Paharnicul faraonului

Potifar și nevasta lui

Beniamin

Iosif

Dina

Neftali

Dan, fiul lui Iacov

Iuda

Simeon

Ruben

Rahela

Lea

Iacov

Esau

Laban

Efron Hetitul

Abimelec din Gherar

Nevasta lui Lot

Ginerii lui Lot

Fetele lui Lot

Agar

Melhisedec

Împărații biruiți

Slujitorii lui Avraam

Sara

Lot

Haran

Avraam

Terah

Peleg

Nimrod

Canaan

Canaan

Un nume de dorit

Noe

Enoh

Metusala

Enos

Set

Abel

Cain

Adam

Dumnezeu Tatăl